بایرامعلی هل آباد-طهماس چاپ
نام : طهماس
نام خانوادگی : بایرامعلی هل آباد
نام فروشگاه :
شماره تماس : 55629013
نشانی : سیزه میدان انتهای بازار کفاشها کوچه کبابیها سرای جداء قدیم طبقه همکف پلاک 4
پروانه کسب : 1060